SAMLINGER & ARKIV

Samlinger og arkiv
Formålet med samlingsarbeidet
Formålet med samlingsarbeidet er å samle og bevare gjenstander og minner som kan belyse jødenes historie i Norge. Samlingene omfatter (og skal fortsatt omfatte) jødisk kultur og historie, dagligliv, religiøs praksis og identitet, herunder jødedom som levende religion og tradisjon vist gjennom dagliglivets skikker, års- og livssykluser, matskikker, språk, musikk og andre kulturuttrykk.

Samlingenes betydning
Innsamlingsarbeidet ble påbegynt allerede før museet ble organisert som en stiftelse i 2004. Siden da har innsamlingsarbeidet pågått, til dels med stor hjelp av frivillige. Samlingen er voksende, og dens betydning for forståelsen av norsk-jødisk kultur og historie er meget stor. Store kulturverdier gikk tapt under krigen, og en del av gjenstandene har derfor stor symbolverdi, både for giverne og museet.

Samlingenes bestand 
I motsetning til de fleste andre jødiske museer i Europa, har Jødisk Museum i Oslo ingen stor samling av Judaica, det vil si jødiske seremonielle objekter. Årsaken til dette er hovedsakelig (det faktum) at de fleste jødene som emigrerte til Norge i årene mellom 1880 og 1920 kom fra fattige områder i Øst-Europa. De var rike på pågangsmot, ikke på materielle ting. Mange kulturhistoriske gjenstander gikk også tapt under krigen, det vil si ble enten konfiskert eller stjålet av nazi-kollaboratører i privat og offentlig regi.

Derfor er det også at dokumenter og dokumentasjonsmateriale – ved siden av det fotografiske materialet – utgjør hovedbestanddelen av gjenstandssamlingen ved JMO. Herunder brev- og korrespondanse, identifikasjonskort, diplomer, bøker, hefter osv. Materialet er enten gitt i gave til museet eller samlet inn av museets ansatte. Per mai 2017 er 2375 objekter – fordelt på 805 enheter eller museumsnummer – dokumentert, registrert og magasinert.

Mye av dette materialet er – i potensielle giveres øyne – kanskje ikke musealt. For oss kan imidlertid et brev, en dagbokinnføring eller et fotografi fremstå som like betydningsfullt som en hanukka-lysestake eller et kiddush-beger, all den tid det bringer frem nye aspekter og sider ved den norsk-jødiske historien og menneskene i den.

Jødisk Museum i Oslo oppbevarer også Det Mosaiske Trossamfunds korrespondansearkiv, samt privatarkiver etter en rekke jødiske organisasjoner og privatpersoner. Mesteparten av dette materialet er ordnet og katalogisert.
Share by: