HVA SKJEDDE I NORGE

8. - 10. trinn og videregående:
Hva skjedde i Norge? Norsk-jødisk historie og Holocaust
• Tema: Jødisk innvandring, andre verdenskrig, nasjonale minoriteter
• Varighet: 75 min
• Spesielt relevant for historie og samfunnsfag

Sammenlignet med andre europeiske land er jødenes historie i Norge kort. Jødene fikk ikke bosette seg i landet før 1851.

Rundt århundreskiftet vokste det frem et rikt jødiske menighets- og foreningsliv, og jøder deltok aktivt i idrett, kulturliv og samfunnsdebatt. Integreringen i det nye landet var kommet langt da katastrofen inntraff i 1940.

Den tyske okkupasjonen av Norge førte umiddelbart til en rekke diskriminerende anti-jødiske tiltak, og senere til deportasjon og tilintetgjørelse av over en tredjedel av den norsk-jødiske befolkningen.

Undervisningsopplegget «Hva skjedde i Norge? Norsk-jødisk historie og Holocaust» vil gi en innføring i jødenes historie sett fra et jødisk perspektiv. Gjennom intervjuer. bilde- og gjenstandsmateriale vil skjebnene til enkeltpersoner og familier stå i fokus.
Undervisningsopplegget er relevant for disse kompetansemålene:

Trinn: Ungdomsskole

Fag: Historie
• finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde forløpt annerledes
• formulere spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt århundre, utforme årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene

Fag: Samfunnsfag
• forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn


Trinn: Videregående

Fag: Historie
• gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken
• gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
• gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringer av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden
• gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvensene av deres møte med andre kulturer

Fag: Samfunnskunnskap
• beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn
• forklare hvorfor fordommer oppstår og diskutere hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides
• gi eksempler på hvordan religion og etnisk variasjon påvirker samfunn og kultur
Share by: