FLUKT OG REDNING

8. - 10. trinn og videregående:
Flukt og redning
Flukt: Jødenes flukt fra Norge under krigen i lys av nyere konflikter og flukterfaringer

• Tema: Andre verdenskrig, flukt
• Varighet: 75 min
• Spesielt relevant for historie/samfunnsfag

I dag er Norge et mottaksland for flyktninger, men for 70 år siden var situasjonen en annen. Nazistenes maktovertakelse i 1940 førte til at mange måtte flykte fra landet. Jødene i Norge ble utsatt for særlig trakassering og systematisk forfølgelse. 1100 jøder lyktes i å flykte til Sverige.
Undervisningsopplegget «Flukt og redning» tar utgangspunkt i den dramatiske historien til flyktningene og hjelperne som organiserte det hele. Filmer hvor overlevende forteller om arrestasjoner og flukt gir et direkte og nært møte med historien. Det trekkes også paralleller til nåtidens flyktningsituasjon, hvor 43 millioner mennesker har vært tvunget til å forlate sine hjem på grunn av krig, naturkatastrofer og forfølgelser. 
Undervisningsopplegget vil være med å skape kunnskap og refleksjon om minoritetserfaring og vårt samfunn – i fortid og nåtid.
Undervisningsopplegget er relevant for disse kompetansemålene:

Trinn: Ungdomsskole

Fag: Historie
• finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde forløpt annerledes
• formulere spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt århundre, utforme årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene

Fag: Samfunnsfag
• forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn


Trinn: Videregående

Fag: Historie
• gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken
• gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn.
• gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden
• gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

Fag: Samfunnskunnskap
• beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn
• forklare hvorfor fordommer oppstår og diskutere hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides
• gi eksempler på hvordan religion og etnisk variasjon påvirker samfunn og kultur
Share by: