ANTISEMITTISME - FØR OG NÅ

Antisemittisme - før og nå
Jødisk Museum i Oslo lanserte 19. september 2017 en nettressurs om antisemittisme, som er utviklet for elever og lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Ressursen har tittelen Antisemittisme – før og nå

Ordet antisemittisme tas i bruk i lærebøker og forskningslitteratur, i politiske debatter og i pressen. Men hva er egentlig antisemittisme? Hvor kommer antisemittismen fra, og hvordan har den endret seg gjennom historien? Og hvilke uttrykksformer får den i dagens samfunn?

Antisemittismen knyttes gjerne til Holocaust: nazistenes forsøk på å tilintetgjøre de europeiske jødene under andre verdenskrig. Antisemittismen har imidlertid lengre røtter enn som så. I middelalderen og tidlig nytid ble jødene anklaget for å true kristendommen og den kristne befolkningen.

På 1700- og 1800-tallet ble den religiøse argumentasjonen supplert med og delvis erstattet av nye ideologiske motiver. Jødene ble fra nå av karakterisert som en kultur, nasjon og/eller «rase», og ikke bare som en religiøs gruppe. Det ble hevdet at de hadde negative egenskaper lagret «i blodet»

Antisemittiske forestillinger lever videre i vår egen tid. De siste årene har det for eksempel vært rettet flere terrorangrep mot jødiske mål. I Norge er det blitt dokumentert at ordet «jøde» brukes som skjellsord blant skoleelever. Kunnskap om antisemittismens historie og antisemittisme som fenomen er derfor fremdeles aktuell og viktig.

Antisemittisme – før og nå retter søkelys på alle disse problemstillingene.
Kort oppsummert er nettsiden:

• åpen og gratis å bruke
• relevant i arbeid mot en rekke kompetansemål innenfor samfunnsfag, historie og KRLE på ungdomstrinnet og samfunnsfag og historie i videregående skole
• faglig oppdatert
• enkel å bruke tverrfaglig, for eksempel til skriving, som er sentralt i alle fag og særlig i norskfaget
• en kunnskapsbank som gir innsikt i hva antisemittisme er, hvor fenomenet kommer fra og hvordan det har endret seg gjennom tidene
• delt inn i åtte hovedtekster, med tilhørende fordypningstekster og repetisjons-, kilde-, refleksjons- og aktualitetsoppgaver
• en side som også inneholder korte filmintervjuer av norsk-jødisk ungdom og faghistorikere
Share by: